Metodik prevence

Metodik prevence

Mgr. Markéta Maříková

Konzultace po předchozí domluvě v pátek.

  • Prevence proti šikaně – zde

Email: marikova@zsrevnice.cz

Jako metodik prevence Vám mohu nabídnout konzultace v případě, že se Vaše dítě cítí ve škole ohroženo nebo, že se u něj vyskytly projevy některé z následujících forem rizikového chování:

· nezdravých vztahů v kolektivu třídy a mezi žáky školy,

· užívání či experimentů s alkoholem, kouřením a dalšími návykovými látkami,

· látkových i nelátkových závislostí,

· vandalismu, sprejerství, krádeží, ničení osobních věcí žáků ve škole,

· fyzického a psychického ubližování a slovního napadání žáků ve škole, šikany,

· záškoláctví,

· patologického hráčství a návykové činnosti s tím spojené,

· projevů rasové a menšinové intolerance,

· domácího násilí a rizikového sexuálního chování,

· sebepoškozování,

· poruch příjmu potravy,

· nových náboženských hnutí (sekt) a příslušnosti k subkulturám,

· …a dalších problémů ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků.

Cílem nás pedagogů je vytvářet ve škole příjemnou a tvůrčí atmosféru. K tomu nám pomáhá spolupráce s rodiči, protože Vy znáte své dítě nejlépe. Budeme rádi za podchycení problémových situací už v začátku.

Odkazy:

  • Preventivní program školy pro školní rok 2020/2021 zde
  • Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže pro období 2019 – 2027 naleznete zde

Pravidla pro bezpečné chování na internetu www.bezpecnyinternet.cz

Národní centrum bezpečného internetu  www.ncbi.cz , www.seferinternet.cz

Kyberšikana www.e-bezpeci.cz , poradna www.poradna.e-bezpeci.cz , www.minimalizacesikany.cz

Poruchy příjmu potravy www.healthyandfree.cz

Informace z oblasti látkových i nelátkových závislostí www.adiktologie.cz , poradna www.poradna.adiktologie.cz , www.drogovaporadna.cz

  • Prevence rizikového chování u dětí a poskytování psychosociální pomoci www.prevcentrum.cz
  • Informace pro rodiče, děti i pedagogy o chování v mimořádných a krizových situacích a rady pro případ rizika i ohrožení www.zachranny-kruh.cz
  • Odborná, bezplatná a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů – Bílý kruh bezpečí www.bkb.cz
  • Krátký film určený dětem, rodičům, pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečích skrytých za různými identitami www.seznamsebezpecne.cz