Výchovný poradce pro přípravnou třídu a pro 1. – 4. ročník

Výchovný poradce pro přípravnou třídu a pro 1. – 4. ročník

Mgr. Jana Barnová

Konzultace kdykoli po předchozí domluvě.

Kontakt: barnova@zsrevnice.cz, tel. 728 114 451

Vážení čtenáři webových stránek naší školy,

pokud jste se dostali na tuto stránku, je možné, že si jen tak nahodile stránkami listujete, ale také je možné, že jste se dostali do situace, která má co do činění se školou, a o které byste si rádi promluvili. Nyní však zvažujete, jestli nazrál čas k tomu si povídat o něčem, co je pro Vás nečekané, třeba i velmi náročné a třeba si nejste jisti vhodným postupem, dobrým řešením. Je možné, že dobré řešení vidíte, ale chcete ho s někým sdílet, ubezpečit se, poradit se.

Výchovný poradce je právě ten, kdo poskytuje konzultace pro děti a jejich rodiče, pomáhá postupně hledat kroky k řešení výukových i výchovných problémů. Není to někdo, kdo ví vše a kdo dá jednoduchý návod, jak se v situaci vynajít, nýbrž ten, kdo tuto cestu bude hledat vytrvale společně s Vámi, protože mu záleží na tom, stejně jako Vám, aby prostředí školy bylo dětem srozumitelné, bezpečné, přinášelo jim radost a s vynaložením patřičného úsilí také úspěch. Aby se děti ve škole cítily příjemně, spolupracovaly, učily se dodržovat pravidla, smály se, naučily se překonávat těžkosti, učily se trpělivě rozumět světu a v poznávání vytrvaly. Aby škola rozvíjela, obohacovala a posilovala.

Jako výchovný poradce pro přípravnou třídu a třídy 1. až 4. ročníku:

– poskytuji individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče,

– koordinuji činnosti související se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), žáků nadaných a žáků mimořádně nadaných,

– spolupracuji s dalšími odborníky, kteří se podílejí na rozvoji žáka (třídními učiteli, vyučujícími různých předmětů, psychology, speciálními pedagogy, logopedy, asistenty pedagoga),

– koordinuji spolupráci školy a školských poradenských zařízení (PPP, SPC),

– vedu evidenci dokumentace z vyšetření žáků ve školských poradenských zařízeních,

– koordinuji tvorbu individuálních vzdělávacích plánů (IVP),

– poskytuji konzultace rodičům dětí v předškolním vzdělávání týkající se školní zralosti a připravenosti dítěte na vstup do 1. třídy.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK, učitelství pro 1. stupeň, moje pedagogická praxe nyní čítá 28 let. Na Pedagogické fakultě UK jsem dále studovala vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce.

Absolvovala jsem další rozvíjející semináře:

Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Dramatická výchova pro současnou školu, Dramatická výchova ve škole, Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina – Program instrumentálního obohacování (FIE Basic, FIE I, FIE II), semináře Mgr. Veselé týkající se řešení výchovných situací ve třídě, vztahů školy a rodiny a jiné.

Pro zájemce něco více zde