Školní psycholog

Školní psycholožka

Mgr. Michaela Kvasničková

Osobní nebo online konzultace po předchozí domluvě v pondělí a čtvrtek.

Kontakt: kvasnickova@zsrevnice.cz, tel. 776 165 327

Můžete mě kontaktovat:

· osobně v PONDĚLÍ a ČTVRTEK na 1. i 2. stupni – kancelář je v budově 1. stupně v Revoluční ulici, v přízemí vedle 3.B, zvonek u branky Poradna, · emailem: kvasnickova@zsrevnice.cz nebo telefonicky 776 16 53 27,

· zanecháním vzkazu ve schránce důvěry: na 1. stupni u hlavního vchodu do budovy, na 2. stupni v chodbě mezi šatnami a ředitelnou. Prosím napište vaše jméno, třídu a vzkaz – vyhledám vás a domluvíme se na schůzce.

Konzultace probíhají osobně ve škole, telefonicky nebo online – MO Teams, Skype, WhatsApp, Zoom, dle předchozí domluvy se žáky a rodiči.

Školní psycholog je nezávislý odborník, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Řídí se při práci etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Poskytuje bezplatné služby žákům základní školy, jejich rodičům a pedagogům.

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Tato standardní činnost je poskytována na základě Školního vzdělávacího programu zde

Souhlas rodičů je vyžadován v případě diagnostiky a při dlouhodobé individuální práci se žákem. Informace a data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti jsou považována za důvěrná a jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Co psycholog dělá? Co s ním můžu řešit?

Pracuje s žáky, rodiči a zákonnými zástupci, učiteli a vychovateli.

Jsem žák

· problémy osobní, rodinné nebo související se školou,

· když si nevíš rady ve vztazích se spolužáky, učiteli, rodiči nebo sourozenci,

· když máš potíže s učením, školním prospěchem, domácí přípravou, nevíš, jak se učit,

· chceš pomoct se zvládáním úzkosti, strachů, trémy např. při zkoušení, referátech,

· ve tvém životě se děje nějaká nečekaná a náročná věc např. náhlá událost v rodině, vážné onemocnění, úraz, rozvod rodičů,

· hledáš na jakou školu se přihlásit, co jsou tvé talenty, silné a slabé stránky,

· kdykoliv budeš potřebovat si popovídat o něčem, co tě trápí a nevíš, jak to vyřešit.

Jsem rodič/zákonný zástupce

· konzultace výchovných, výukových, vztahových a osobnostních problémů vašeho dítěte ve škole i doma,

· můžete přijít, pokud si nevíte rady např. s usměrněním některého chování vašeho dítěte doma nebo ve škole, při potížích s domácí přípravou do školy, konzultovat aktuální náročnější rodinou situaci, např. rozvod, uspořádání péče o dítě,

· při zásadních výukových potížích hledáme ve spolupráci se speciální pedagožkou, učitelem/učitelkou a výchovnou poradkyní jak na to a také od nás případně získáte doporučení a kontakty na další odborná pracoviště.

Stanovení pedagogicko – psychologické diagnózy a vystavení příslušné zprávy je ve výhradní kompetenci pedagogicko – psychologických poraden a speciálně pedagogických center.

PPP Králův Dvůr a SPC naleznete :  http://www.pppstredoceska.cz/ https://www.spcberoun.cz/o-spc/     https://www.ddmsberoun.cz/index.php/spc/sluzby-spc

 

Jsem učitel/ka, vychovatelka

· problémy osobní, rodinné nebo související se školou,

· poradenství a intervence při výukových, výchovných a kázeňských potížích s jednotlivými žáky,

· práce se třídou – náslechy, diagnostika a zlepšení sociálního klimatu ve třídě – preventivní diagnostika klimatu ve třídě a vytipování potenciálních potíží, práce se třídou jako prevence zhoršování klimatu, utužení třídní soudržnosti,

· možnost vedení či spoluvedení třídnické hodiny, sociálně – psychologické hry,

· možnost zorganizování a vedení programů s domluveným zaměřením: např. zlepšení třídního klimatu, integrace nových či problematických dětí apod.,

· spolupráce při prevenci a řešení sociálně – patologických jevů (šikana, záškoláctví, drogy apod.),

· individuální osobní konzultace pro učitele/vychovatele.