Péče o žáky s poruchami učení a chování

Specifické poruchy učení a chování (SPUCH) jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu.

Je velmi důležité je podchytit včas a začít s cílenou nápravou pod vedením odborníka, abychom předešli neúspěchu a pocitu méněcennosti, který je ve svých důsledcích horší než porucha sama. Vyšetření dětí se provádí v pedagogicko-psychologických poradnách, které diagnostikují SPU. V závažnějších případech poruch učení poradna doporučí tzv. integraci a vystaví podklady pro individuální vzdělávací plán – IVP.

 

Žádost o IVP

  • Rodič žáka musí vyplnit na začátku školního roku žádost o umožnění vzdělávání podle IVP a ředitel školy rozhodne o jejím schválení, písemné rozhodnutí zašle rodičům žáka. (Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách školy).

Integrace se může týkat i jiných zdravotních postižení, vždy se však provádí na základě odborného posudku specializovaného pracoviště.

  • IVP vypracovává výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem žáka a s ostatními vyučujícími. IVP je konzultován s výchovným poradcem a ředitelem školy, se žákem a jeho rodiči.
  • Rovněž jeho plnění konzultováno i s pracovníky odborného pracoviště, kteří integraci doporučili.
  • Vždy je ale velice důležité, aby rodiče se školou spolupracovali a sami se aktivně zapojili do plnění IVP a totéž samozřejmě platí i pro žáka samotného. Bez jeho aktivního podílu na sebevzdělávání je nemožné dosáhnout pozitivních výsledků.

 

Užitečné odkazy:

  • Poradna pro spádovou oblast Praha-západ:

Pedagogicko-psychologická poradna Králův Dvůr

Plzeňská 90

              267 01 Králův Dvůr-Počaply

Tel.: 311 637 119

E-mail: ppp.kraluvdvur@cbox.cz

  • www.pppstredoceska.cz  kontakty pedagogicko-psychologických poraden středočeského kraje
  • na webových stránkách je také dostatek kontaktů na PPP pro Prahu
  • školní psycholožka Mgr. Jana Doksanská – konzultace poskytuje po domluvě každý čtvrtek na naší škole
  • www.dyscentrum.org webové stránky Dys-centra Praha o.s., dobrovolného nezávislého sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika SPU