VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ ŘEVNICE

za školní rok 2008/2009

 

 

 

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola Řevnice

adresa školy

Školní 600, 252 30 Řevnice

právní forma

příspěvková organizace

IČO

47005254

IZO

000241636

identifikátor školy

600053270

vedení školy

ředitelka: Mgr. Štěpánka Rajchlová

zástupce ředitele:    Ing. Martin Škarda

kontakt

tel:  257721796

fax: 257721796

e-mail: zsrevnice@volny.cz

www: www.zsrevnice.cz

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Město Řevnice

adresa zřizovatele

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice

kontakt

tel:  257720157

fax: 257720160

e-mail: pod@revnice.cz

 

1.3 součásti školy

kapacita

Základní škola

315

Školní družina

50

Školní jídelna

500 jídel denně

 

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

počet tříd / oddělení

počet dětí / žáků

počet dětí /

žáků na třídu

počet žáků na pedagoga

1. stupeň ZŠ

10

179

17,9

16,3

2. stupeň ZŠ

7

       135

19,3

10,4

Školní družina

2

50* 25**

25* 12,5**

25* 12,5**

Školní jídelna

x

296

x

x

Komentář:     * pravidelně celý týden

                    ** nepravidelně

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Materiálně-technické podmínky školy

 

Žákovský nábytek (lavice a židle) byl během školního roku doplněn na početně i esteticky vyhovující stav. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. bylo v uplynulých letech málo obnovované a letos se podařilo úroveň vybavení značně pozvednout. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty je dostatečné. Vybavení kabinetů spočívá stále vesměs v zastaralých pomůckách, jsou vybudovány učebny pro výuku jazyků, chemicko-fyzikální laboratoř a učebny pro výuku počítačů. Vybavení školy audiovizuální technikou je ještě nerovnoměrné, výpočetní technika byla zmodernizována v pracovně IVT 2. stupně, v budově 1. stupně se na výměně počítačů pracuje.

 

materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

21

Odborné pracovny, knihovny

5

Zahrada, hřiště

2

Sportovní zařízení

Nájem sálu LD a 2 kurtů Řevnické sportovní

Pozemky

1

 

1.6 údaje o Školské radě

Datum zřízení

7.března 2001

Počet členů

6

Kontakt

Dana Růžičková: danaruza@seznam.cz, 608246262

Lukáš Flemr: Lukáš.flemr@volny.cz, 731454616

Helena Rytířová: ruch@brouzdej.net, 736600026

Iva Velflová: Iva.Velflova@seznam.cz, 604366229

Zástupci za školu: Věra Horská a Alena Trojanová

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

kód

obor vzdělání

ročníky

poznámky

ročníky

79-01-C/01

Základní škola

5.

RVP

1., 2., 3.,4., 6., 7., 8., 9.

 

2.2 Vzdělávací programy

Vzdělávací program

zařazené třídy

Základní škola č.j. 16847/96-2

5.A, 5.B

Školní vzdělávací program Škola hrou i radostí

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.

 

 

3. Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

42

Počet učitelů ZŠ

26

Počet vychovatelek ŠD

3

Počet správních zaměstnanců ZŠ

7

Počet správních zaměstnanců ŠJ

6

 

 

 

ped. pracovníci

funkce

úvazek

stupeň vzdělání

aprobace

Mgr. Rajchlová Štěpánka

ředitelka

8

ČJ

Ing. Škarda Martin

zástupce ředitele

9

CH

Mgr. Niklová Stanislava

vedoucí učitelka 1.st.

15

1.st. ZŠ

Mgr. Saurová Hana

učitelka

22

1. st. ZŠ

Mgr. Chroustová Ludmila

učitelka

21

1. st. ZŠ

Košťálová Martina

učitelka

22

bez aprobace

Mgr. Flemrová Petra

učitelka

22

1. st. ZŠ

Bc. Peterová Miroslava

učitelka

21

1.st. ZŠ

Mgr. Trojanová Alena

učitelka

22

1. st. ZŠ

Zedníčková Patricie

učitelka

22

bez aprobace

Mgr. Bukačová Jana

učitelka

12

AJ,TV

Pelcová Bohumila

učitelka

8

bez aprobace

Novák Lukáš

učitel

16

bez aprobace /studující/

Mgr. Tafatová Jiřina

učitelka

22

PŘ, CH

Mgr. Venclíková Andrea

učitelka

22

1. st. ZŠ

Mgr. Hanykýřová Eva

učitelka

22

ČJ, D

Mgr. Vondráček Pavel

učitel

22

TV

Mgr. Horská Věra

učitelka

17

VV

Mgr. Jungová Marie

učitelka

22

ČJ, HV

Ing. Melounová Vladana

učitelka

6

bez aprobace

Mgr. Mondeková Hana

učitelka

22

M, FY

Ing. Sluka Ivan

učitel

21

AJ

Mgr. Pavliš Dušan

učitel

22

M, PŘ

RNDr. Štěpánková Renata

učitelka

16

M, Z

Chvojková Milena

učitel

22

bez aprobace

Mgr. Gemperlová Jana

učitel

16

TV, CH

Mgr. Tučková Jana

učitelka

22

D, RJ

Bartlová Jana

ved. vychovatelka

25

ŠD

Lacinová Bohdana

vychovatelka

25

ŠD

Petelová Jaroslava

vychovatelka

12

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

odborná kvalifikace

%

aprobovanost

ve výuce

%

učitelé 1. stupně

70

7

70

učitelé 2. stupně

93

13

93

vychovatelky ŠD

100

2

66,6

 

3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let do důch. věku

v důch. věku

celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

1

5

1

10

2

2

1

1

0

3

5

21

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

ostatní pracovníci

funkce

úvazek

stupeň vzdělání

Petera Jan

školník, topič

1,0 + 0,2

SOU

Chvátalová Zuzana

uklizečka

1,0

Konzervatoř

Humlová  Hana

uklizečka

1,0

SOU

Tenkrátová Pavla

uklizečka

0,8

Oberleitner Leo

uklizeč

0,8

SOU

Bernardy Ondřej

uklizeč

0,3

SOU

Petrová Marie

vedoucí školní jídelny

0,7

SOU

Procházková Alena

hlavní kuchařka

0,85

SOU

Kuběnová Stanislava

kuchařka

0,85

SOU

Hrušková Hana

pomocná kuchařka

0,85

Matoušková Marcela

pracovnice provozu

0,45

Kolářová Jindřiška

pomocná kuchařka

0,85

SOU

Holečková Pavlína

hospodářka

0,69

SŠP strojní

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

4.1. Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro školní rok 2008/2009

 

2

33

3

9

 

 

4.2. Výsledky přijímacího řízení

 

a) na víceletá gymnázia a konzervatoř přijato:

 

 

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

 

gymnázia zřiz. krajem

8

7

 

soukromá gymnázia

1

0

 

církevní gymnázia

0

0

 

konzervatoř

0

0

           

 

b) na SŠ zřiz. krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitou, z 9. tříd přijato:

gymnázia

obchodní akademie

zdravotní školy

průmyslové školy

ostatní stř. školy

střední odb. učiliště

celkem

3

1

0

6

4

6

20

 

c) na na soukromé školy přijato:

gymnázia

obchodní akademie

zdravotní školy

průmyslové školy

ostatní stř. školy

střední odb. učiliště

celkem

1

0

0

1

1

2

4

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěr. zkouškou přijato:

z devátých ročníků

z nižších ročníků

4

0

Komentář: Počet žáků (4), kteří jsou uvedeni v této tabulce, shrnuje celkový počet žáků jak ze soukromých, tak ze státních škol, kteří byli přijati na odborné učiliště (3 leté). Tito žáci rovněž figurují v tab. 4.2 c), nelze je tedy sčítat.

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

v devátém ročníku

v nižším ročníku

24

0

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu

1. stupeň

třída

počet žáků

prospělo

prospělo s vyzn.

neprospělo

žáci s dostateč.

nehodnoceno

1.A

17

17

17

0

0

0

1.B

16

16

16

0

0

0

2.A

16

16

15

0

0

0*

2.B

16

16

16

0

0

0

3.A

17

17

16

0

0

0

3.B

18

18

16

0

0

0

4.A

17

17

13

0

1

0

4.B

17

17

11

0

1

0

5.A

23

23

12

0

3

0

5.B

22

22

12

0

3

0

celkem

179

179

144

0

8

0

 

2. stupeň

6.A

21

21

12

0

2

0

6.B

19

19

11

0

1

0*

7.A

19

19

7

0

3

0

7.B

20

20

10

0

4

0

8.A

17

17

5

0

2

0

8.B

15

15

8

0

2

0

9.

24

24

7

0

4

0

celkem

135

135

60

0

18

0

* Dva žáci nebyli hodnoceni z tělesné výchovy, neboť byli ze zdravotních důvodů osvobozeni.

Celkový přehled

 

počet žáků

prospělo s vyzn.

neprospělo

žáci s dostatečnou

nehodnoceno

1. stupeň

179

144

0

8

0

2. stupeň

135

60

0

18

0

celkem

314

204

0

26

0

Přehled o chování

1. stupeň

třída

počet žáků

pochvaly TU

pochvaly ŘŠ

napomenutí

důtky TU

důtky ŘŠ

1.A

17

7

0

0

0

0

1.B

16

7

0

0

0

0

2.A

16

4

0

0

0

0

2.B

16

3

0

0

0

0

3.A

17

0

0

0

0

0

3.B

18

0

0

0

0

0

4.A

17

0

0

1

0

0

4.B

17

5

0

0

0

0

5.A

23

5

0

4

2

0

5.B

22

7

0

0

0

0

celkem

179

38

0

5

2

0

2. stupeň

třída

počet žáků

pochvala TU

pochvala ŘŠ

napomenutí TU

důtka TU

důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

6.A

21

0

0

0

0

2

1

0

6.B

19

0

0

0

2

0

0

0

7.A

19

5

0

0

0

2

1

0

7.B

20

0

0

0

0

0

0

0

8.A

17

0

0

0

0

3

0

1

8.B

15

0

 

 

1

0

0

0

9.

24

3

0

1

2

2

2

0

celkem

135

8

0

1

5

9

4

1

                                           

 

 

Celkový přehled

třída

počet žáků

pochvala TU

pochvala ŘŠ

napomenutí TU

důtka TU

důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

179

38

0

5

2

0

0

0

2. stupeň

135

8

0

1

5

9

4

1

celkem

314

46

0

6

7

9

4

1

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 

počet omluvených hodin

počet omluvených hodin na žáka

počet neomluvených hodin

počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

10 826

60,5

0

0

2. stupeň

10 439

77,3

0

0

celkem

21 265

67,7

0

0

 

5.3. Údaje o integrovaných žácích

druh postižení

ročník

počet žáků

sluchové postižení

6., 7.

2

zrakové postižení

4.

1

tělesně postiženi

-

0

s kombinací postižení

-

0

s vývojovými poruchami učení (integrovaní)

2., 3., 4., 6.,8.

9

se spec. poruchami učení (ostatní)

2., 3., 4., 5., 6., 7.,8., 9.

34

 

5.4. Počet žáků v souvislosti s trvalým bydlištěm

Řevnice

ostatní okolní obce

192

122

 

 

 

 

5.4. Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu

 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy

Škola má sestaven platný Školní řád, jehož součástí jsou pravidla pro hodnocení žáků. Tento řád byl schválen Školskou radou stejně jako ŠVP. Rozvrh hodin ve všech ročnících byl sestaven v souladu s psychohygienou. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo zajištěno speciálním pedagogem a pro 9 žáků byl sestaven individuální vzdělávací plán. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků bylo zajištěno vysíláním těchto na znalostní soutěže, kterým předchází důkladná příprava. Škola spolupracuje s PPP pro Prahu 5, kam posílá žáky, u nichž je třeba, na pravidelné kontroly. Péče školního psychologa zatím není zajištěna. Prevence sociálně-patologických jevů probíhala v rámci projektu Sám sebou, žáci 2. stupně absolvovali s externím spolupracovníkem školy sezení primární prevence. Žáci 1. stupně měli interaktivní přednášku zaměřenou proti kouření.

Komunikace s rodiči probíhala prostřednictvím třídních schůzek a individuálních konzultací. Pravidelně se informace ze života školy vyvěšovaly na webových stránkách školy a dále se zprávy o důležitých akcích uveřejňovaly v místním časopise Ruch či Našem Reginu, v němž vyšel článek Škola regionu o ZŠ Řevnice.

V únoru 2009 proběhla na ZŠ Řevnice hloubková inspekce, z inspekční zprávy je patrné, že je škola standardní. Nedostatky ve zprávě uvedené byly odstraněny a byla o tom zaslána zpráva na ČŠI.

 

Průběh a výsledky vzdělávání

Základní škola Řevnice usiluje o soulad výuky s obecnými cíli a zásadami základního vzdělávání. V tomto školním roce se podařilo stanovit náročnost a cíle vzdělávání přiměřeně možnostem žáků. Dokladem je i to, že v letošním školním roce nikdo neopakoval žádný ročník ani nekonal komisionální zkoušku. Celkově lze konstatovat, že pedagogičtí pracovníci respektují individuální vzdělávací potřeby žáků (přehled v tab. 5.3.).

 

Materiální podpora výuky      

Škola byla zcela zajištěna v oblasti učebnic a učebních textů. Co se týče odborných učeben, je zcela vybavena jazyková učebna, počítačová učebna na 2. stupni, učebna fyziky a chemie a učebna přírodopisu. Pomůcky v některých učebnách a kabinetech jsou již velmi zastaralé, v průběhu roku se podařilo zakoupit velké množství nových pomůcek zejména na tělesnou výchovu, přírodopis, dějepis a angličtinu. Učebny na 1. stupni jsou nevyhovující z hlediska plochy, nicméně jsou velmi podnětné a esteticky upravené.

 

Vyučovací formy a metody

Hospitační činností byl sledován stav výuky v průběhu celého roku. Především bylo sledováno řízení výuky a vnitřní členění hodin, plnění stanovených cílů výuky. Případné zjištěné nedostatky byly s pedagogy individuálně probrány. Ze strany pedagogů probíhala podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty a vzájemného respektování a tolerance. Při vyučování se využívaly aktivní metody, manipulování, práce s chybou, výuka probíhá jak frontálně, tak skupinově. Zmíněné metody se týkaly převážně pedagogů prvního stupně. Na druhém stupni někteří pedagogové využívali stále neefektivních výukových metod bez motivačních prvků, ale vývoj používaných metod má vzestupnou tendenci.

V budově 1. stupně je zajištěna individuální potřeba relaxace skutečností, že není zavedeno zvonění, tudíž mají učitelky možnost řídit se potřebami žáků.

 

 

Hodnocení žáků

Základní škola Řevnice má sestavena Pravidla pro hodnocení žáků. V případě potřeby a zájmu rodičů jsou žáci hodnoceni slovně, ve školním roce 2008/2009 se tento typ hodnocení týkal čtyř žáků. Dále je sestavováno pro každého žáka, který opouští základní školu za účelem studia na dalším typu školy, výstupní hodnocení. Tento typ hodnocení byl vypracován pro všechny žáky 9. tříd a pro žáky uvedené v tab. 4.2.a).

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy

 

pracovník

název akce

financováno

6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Mgr. Štěpánka Rajchlová

 

 

Lukáš Novák

 

Mgr. Andrea Venclíková

 

 

Lukáš Novák

Kvalifikační studium ředitelů škol

 

Koordinátor ŠVP

 

Studium magisterského oboru učitelství

 

Studium magisterského oboru učitelství

ONIV

 

 

ONIV

 

-

 

 

-

6.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

Bohumila Pelcová

 

Studium pro učitele angličtiny

 

-

6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Martina Košťálová

Milen Chvojková

Patricie Zedníčková

Mgr. Petra Flemrová

 

 

 

Martina Košťálová

 

Mgr. Hana Saurová,

Bohdana Lacinová

Mgr. Hana Mondeková

 

Mgr. Hana Mondeková, Bohumila Pelcová

Ing. Martin Škarda

 

 

Mgr. Ludmila Chroustová

 

Mgr. Hana Saurová

 

 

Bc. Miroslava Peterová,

Mgr. Petra Flemrová

Lukáš Novák

Mgr. Andrea Venclíková

Martina Košťálová

 

Mgr. Eva Hanykýřová

 

Mgr. Pavel Vondráček

 

Mgr. Petra Flemrová, Milena Chvojková, Mgr. Jiřina Tafatová, Mgr. Ludmila Chroustová

 

 

Jak naučit cizince česky

Kurz AJ pro začátečníky

Hravá a zábavná výchova pohybem

Pilotní kurz pro učitele ENV

Rozvíjíme kompetence pomocí projektů

Agrese a agresivita u dětí a mládeže

Šikana jako narušení vztahů ve skupině

Jak získávat a udržet autoritu

Správní řízení ve škole

Hospitační činnost ředitele školy

Činnosti ve výuce čtení a psaní v 1. ročníku

Didaktické hry v matematice

Ochrana obyvatelstva

Cesty k efektivní výuce

 

Motivace žáků 21. století

Alternativní přístupy k vyučování M

 

Netradiční hodiny českého jazyka

Instruktor školního lyžování

Les ve škole, škola v lese

 

 

ONIV

-

ONIV

 

ONIV

 

ONIV

 

ONIV

 

ONIV

 

ONIV

 

 

ONIV

 

 

 

ONIV

 

ONIV

ONIV

 

ONIV

 

ONIV

 

ONIV

 

ONIV

 

ONIV

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

7.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách

 

Významné akce školy

Vánoční akademie ve spolupráci se ZUŠ Řevnice

Ples FS Klíček a ZŠ Řevnice

Výroční ceny za školní rok 2008/2009

 

Další prezentace školy na veřejnosti

Vystoupení souboru Klíček na kulturních akcích v Řevnicích a okolních obcí, vystoupení žáků ZŠ Řevnice u pomníku 28. října 2008 a 7. května 2009, spolupráce s Českou poštou při výstavě návrhů poštovní známky.

 

Akce ve spolupráci s rodiči

V září 2008 byla instalována prolézací souprava v areálu prvního stupně, která byla zakoupena z peněz od rodičů. Celkem se vybralo 106 175,- Kč. Výše uvedené peníze byly použity na nákup drobných sportovních potřeb, na vybavení družiny a zahrady, byly zakoupeny altány, které se v teplých dnech používají jako zastřešení venkovního vyučování. Dne 15. května proběhl Den rodin, kde škola prezentovala kulturní program, výstavu s tématikou rodina a pod vedením odborníků se děti učily vyrábět a zdobit svíčky. Při této příležitosti se vybrala částka 3 432,- Kč, za kterou byl koupen zahradní domeček do areálu prvního stupně.

 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů

Všechny ročníky 2. stupně absolvovaly s externím spolupracovníkem školy, Vítem Červenkou, sezení primárné prevence, žáci 1. stupně měli interaktivní přednášku o škodlivosti kouření.

Se všemi žáky se v průběhu celého roku probírá problematika návykových látek.

 

Akce k environmentální výchově

V průběhu školního roku bylo zcela dokončeno první stanoviště Naučné stezky Řevnice – areál 1. stupně. Postupně byl vytvořen plán pro další stanoviště Naučné stezky Řevnice, která by měla vznikat v součinnosti s městem Řevnice a přímo s některými občany našeho města. V areálu 2. stupně byly vysázeny rostliny reprezentující Český kras – toto druhé stanoviště bude dokončeno v následujícím školním roce.

 

Příprava předškoláků

 

V měsících březnu a dubnu 2009 proběhl projekt Nejsme tak malí, abychom nemohli chodit do velké školy. Celkem proběhlo 5 setkání s budoucími prvňáčky, kteří měli možnost seznámit se s prostředím školy a se způsobem práce jednotlivých učitelek. Průměrně se těchto akcí zúčastňovalo 23 dětí.

 

Ve školním roce 2008/2009 proběhly v květnu absolventské zkoušky formou rozsáhlých písemných prací. Na základě zkušeností z minulých let bylo organizačně a finančně náročné provádět komisionální zkoušení žáků, aniž by se přerušil chod celé školy. Závěrečné písemné práce se v praxi osvědčily, jejich výsledky se započítávají do celkové klasifikace žáků.

 

7.2. Kroužky a zájmová činnost při ZŠ Řevnice

 

název kroužku

počet zúčastněných dětí

 

Taneční kroužek

19

 

Kroužek keramiky

26

 

Kroužek hry na flétnu

10

 

Literárně-dramatický kroužek

15

 

Kroužek německého jazyka

10

 

Výtvarný kroužek

11

 

Šachový kroužek

18

 

Kroužek stolního tenisu

26

 

Kroužek školního časopisu

9

 

Kroužek anglické konverzace

16

 

Kroužek nápravy řeči

7

 

Kroužek matematiky a českého jazyka

9

 

Celkem

176

 

Komentář:

Všechny uvedené kroužky jsou vedeny buď učiteli ZŠ Řevnice, nebo dalšími kvalifikovanými lidmi, kteří se ZŠ Řevnice spolupracují. Finanční prostředky k zajištění těchto kroužků jsou čerpány z rozpočtové kapitoly č. 5021. S výjimkou keramického kroužku (platba materiálu a vypalování) děti navštěvují kroužky zdarma, což vede k velké návštěvnosti kroužků a tím i k zabezpečení volnočasových aktivit pro řadu dětí i ze sociálně slabších rodin.

 

7.3 Účast žáků školy v soutěžích

 

název soutěže

1. kolo

2. kolo

3. kolo

 

Recitační soutěž

21

10

-

 

Šachový turnaj

48

12

4

 

Matematický klokan

231

-

-

 

Zeměpisná olympiáda

23

2

0

 

Astronomická olympiáda

1

1

-

 

Výtvarná soutěž Naše rodina

168

-

-

 

Helpíkův pohár

42

5

2

 

 

7.4 Účast žáků ve sportovních soutěžích

 

název soutěže

počet žáků

umístění

 

Basketbal

9

8. místo

 

Stolní tenis

4

1. místo v okrese

 

Florbal

14

10. místo

 

Fotbal – Mac Donald´s Cup

19

mladší žáci 2. místo v okresním kole

 

Pohár rozhlasu - atletika

40

3. místo hod kriketovým míčkem

 

Mini kopaná

10

postup do kraje

 

Volejbal

16

4. místo v okrese

 

               

 

Celkový počet soutěží ve školním roce 2008/2009

14

Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili

646

Komentář:

Vzhledem k tomu, že se některých soutěží zúčastnily tytéž děti, vychází celkový počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili, značně vyšší než je celkový počet žáků školy.

 

 

8. Údaje o výsledcích kontrol

8.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2008/2009 proběhla kontrola ze strany ČŠI ve dnech 16. – 19. 2. 2009. Jednalo se o hloubkovou kontrolu na podnět neznámého pisatele. Škola byla celkově zhodnocena jako standardní. Nedostatky byly nalezeny v ŠVP, v intenzitě hospitovaných hodin, v množství záznamů v žákovských knížkách a v důvodech neprospěchu některých žáků. Nedostatky byly postupně odstraněny a byla o tom v řádném termínu zaslána zpráva na ČŠI.

8.2 Údaje o výsledcích kontroly provedené Krajskou hygienickou stanicí

Dne 7. listopadu 2008 proběhla kontrola hygieny ve školní jídelně ZŠ Řevnice. Zjištěné nedostatky (chybějící zásobníky na ručníky v šatně zaměstnanců, chybějící samostatný dřez na mytí ovoce a zeleniny, nevyhovující starý pracovní stůl) byly v řádném termínu odstraněny a byla o tom zaslána zpráva na Krajskou hygienickou stanici.

Dne 28. dubna 2009 proběhla další hygienická kontrola, tentokrát se týkala zejména technického stavu varny a budovy jídelny. K výměně byla doporučena podlaha ve varně a obklady, neboť dlaždice nemají celistvý a snadno čistitelný povrch. Dále nejsou dostatečně dimenzovány digestoře. Vedení školy zaslalo žádost o řešení této situace městu. Na krajskou hygienickou stanici byl zaslán písemný doklad o tom, že město počítá s investicí do rekonstrukce podlahy ve varně v roce 2010.

8.3. Údaje o kontrole provedené Inspektorátem práce  pro Středočeský kraj

Ve školním roce 2008/2009 neproběhla kontrola Inspektorátem práce

 

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2008

a) příjmy

přehled v Kč

celkové příjmy dle rozpočtů

14 736 983

z toho provozní příjmy

a příjmy ze státního rozpočtu

  3 866 000

10 870 983

příjmy z doplňkové činnosti (jídelna)

  2 457 325

ostatní příjmy

     411 340

příjmy celkem

17 605 648

b) výdaje

 

investiční výdaje celkem

0

neinvestiční výdaje celkem

-         náklady na platy pracovníků školy

-         ostatní osobní náklady

-         zákonné odvody zdr. a soc. pojištění

-         ostatní provozní náklady bez ONIV

-         ONIV

-         náklady na provoz jídelny

-         škody, manka, pokuty

-         odpisy

17 599 241

  8 170 545

     170 000

  2 901 628

  3 094 982

     210 239

  2 951 417

     100 430

                0

 

10. Závěr

 

Po celý školní rok 2008/2009 probíhala stabilizace učitelského sboru. V pololetí byla provedena změna v personálním obsazení vyučující českého jazyka v 6. a 7. ročníku, dále byl přijat zástup za vyučující tělesné výchovy na druhém stupni z důvodu těhotenství.

Škola se aktivně zapojovala do života města a spolupráce s rodiči se stala intenzivnější. V oblasti mezd se škola již nepohybovala v deficitu, úvazky byly vytvořeny dle skutečných potřeb školy, tudíž krajský normativ stačil pokrýt reálnou potřebu mzdových prostředků. Oproti loňskému roku měla škola o 25 žáků více a kapacita školy tak byla po dlouhé době zcela naplněna. V průběhu školního roku 2008/2009 byla podána žádost o navýšení kapacity školy, aby mohli být přijati všichni prvňáčci, kteří měli zájem se vzdělávat na ZŠ Řevnice. Kapacita školy byla navýšena na 340 žáků (z původních 315) a v následujícím školním roce bude patrně opět naplněna. V důsledku tohoto navýšení budou páté ročníky zůstávat v areálu prvního stupně a družina bude mít zázemí v bývalém bytě na prvním stupni.

Na konci školního roku se pro odchod do důchodu rozhodly kolegyně Mgr. Stanislava Niklová, Mgr. Alena Trojanová, Milena Chvojková (nastupuje jako učitelka přípravné třídy), na mateřskou dovolenou nastupuje kolegyně Mgr. Petra Flemrová, pracovní smlouva nebyla prodloužena Ing. Ivanu Slukovi a Mgr. Pavlu Vondráčkovi. Kolegyně Patricie Zedníčková ukončila pracovní poměr z důvodu stěhování do Prahy, kolegyně Mgr. Jana Bukačová z důvodu odchodu do soukromého sektoru a kolegyně RNDr. Renata Štěpánková Ph.D z časových důvodů při péči o dvě vlastní děti. Vedení školy se podařilo zajistit pracovní smlouvy s novými zaměstnanci školy včas a pokrýt tak všechny potřeby školy pro školní rok 2009/2010. Popsanými personálními změnami se výrazně zvýší aprobovanost učitelského sboru.

Po celý školní rok 2008/2009 probíhalo testování Scio, jehož komplexní výsledky jsou v příloze této zprávy.

 

V Řevnicích 8. září 2009

 

Zpracovala: Mgr. Štěpánka Rajchlová

 

 

Schváleno Školskou radou dne 16. září 2009