VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ ŘEVNICE

za školní rok 2007/2008

 

 

 

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola Řevnice

adresa školy

Školní 600, 252 30 Řevnice

právní forma

příspěvková organizace

IČO

47005254

IZO

000241636

identifikátor školy

600053270

vedení školy

ředitel v 1. pololetí 07/08:     PhDr. Zdeněk Košťál

ředitelka v 2. pololetí 07/08: Mgr. Štěpánka Rajchlová

zástupkyně ředitele 07/08:    Mgr. Stanislava Niklová

kontakt

tel:  257721796

fax: 257721796

e-mail: zsrevnice@volny.cz

www: www.zsrevnice.cz

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Město Řevnice

adresa zřizovatele

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice

kontakt

tel:  257720157

fax: 257720160

e-mail: pod@revnice.cz

 

1.3 součásti školy

kapacita

Základní škola

315

Školní družina

50

Školní jídelna

500 jídel denně

 

1.4 základní údaje o součástech školy

 

Součást školy

počet tříd / oddělení

počet dětí / žáků

počet dětí /

žáků na třídu

počet žáků na pedagoga

1. stupeň ZŠ

10

174

17,4

15,8

2. stupeň ZŠ

6

       125

20,8

10,6

Školní družina

3

50* 25**

16,6* 8,3**

21,55* 10,77**

Školní jídelna

x

287

x

x

Komentář:     * pravidelně celý týden

                    ** nepravidelně

 

 

 

 

 

1.5 Materiálně-technické podmínky školy

 

Žákovský nábytek (lavice a židle) byl co do počtu nedostatečný, na konci školního roku byl počet doplněn. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. bylo rovněž nedostatečné, v uplynulých letech málo obnovované. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty bylo dostatečné. Vybavení kabinetů spočívalo vesměs v zastaralých pomůckách, jsou vybudovány učebny pro výuku jazyků a výuku počítačů. Vybavení školy audiovizuální technikou bylo nerovnoměrné, výpočetní technika poměrně dostačující v pracovně IVT 2. stupně, nikoli v budově 1. stupně.

 

materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

21

Odborné pracovny, knihovny

5

Zahrada, hřiště

2

Sportovní zařízení

Sokolovna - nájem

Pozemky

1

 

1.6 údaje o Školské radě

Datum zřízení

7.března 2001

Počet členů

6

Kontakt

Dana Růžičková: danaruza@seznam.cz, 608246262

Richard Sirotek: rsfba@sistar.cz, 777253420

Helena Rytířová: ruch@brouzdej.net, 736600026

Iva Velflová: Iva.Velflova@seznam.cz, 604366229

Zástupci za školu: Věra Horská a Alena Trojanová

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

kód

obor vzdělání

ročníky

poznámky

ročníky

79-01-C/01

Základní škola

4., 5., 9.

RVP

1., 2., 3., 6., 7., 8.

 

2.2 Vzdělávací programy

Vzdělávací program

zařazené třídy

Základní škola č.j. 16847/96-2

4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 9.

Školní vzdělávací program Škola hrou i radostí

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.

 

 

3. Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

42

Počet učitelů ZŠ

26

Počet vychovatelek ŠD

3

Počet správních zaměstnanců ZŠ

7

Počet správních zaměstnanců ŠJ

6

 

 

 

ped. pracovníci

funkce

úvazek

stupeň vzdělání

aprobace

Mgr. Štěpánka Rajchlová

ředitelka

8

ČJ

Mgr. Niklová Stanislava

zástupce ředitele/ky

9

1. st. ZŠ

Chvojková Milena

učitelka

21

bez aprobace

Mgr. Saurová Hana

učitelka

20

1. st. ZŠ

Mgr. Chroustová Ludmila

učitelka

22

1. st. ZŠ

Košťálová Martina

učitelka

22

bez aprobace

Mgr. Flemrová Petra

učitelka

22

1. st. ZŠ

Peterová Miroslava

učitelka

22

 bez aprobace

Mgr. Trojanová Alena

učitelka

22

1. St. ZŠ

Mgr. Bukačová Jana

učitelka

14

AJ,TV

Pelcová Bohumila

učitelka

6

bez aprobace

Bydžovská Magdaléna

učitelka

19

bez aprobace

Mgr. Cibulková Kateřina

učitelka

20

PŘ, CH

Mgr. Hanykýřová Eva

učitelka

20

ČJ, D

Havlová Jana

učitelka

14

TV

Mgr. Horská Věra

učitelka

18

VV

PhDr. Košťál Zdeněk

učitel

22

ČJ, D

Ing. Melounová Vladana

učitelka

8

bez aprobace

Mgr. Mondeková Hana

učitelka

20

M, FY

Ing. Pařízková Marie

učitelka

19

M, FY

Mgr. Pavliš Dušan

učitel

20

M, PŘ

Mgr. Procházka Martin

učitel

2

Z

Skotáková Anna

učitelka

23

M, FY

Ing. Škarda Martin

učitel

22

CH

Mgr. Trojan Ladislav

učitel

20

ČJ, OV

Mgr. Tučková Jana

učitelka

21

D, RJ

Bartlová Jana

ved. vychovatelka

25

ŠD

Lacinová Bohdana

vychovatelka

25

ŠD

Petelová Jaroslava

vychovatelka

12

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

odborná kvalifikace

%

aprobovanost

ve výuce

%

učitelé 1. stupně

54,54

6

54,54

učitelé 2. stupně

93,75

12

75

vychovatelky ŠD

100

2

66,6

 

3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let do důch. věku

v důch. věku

celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

5

2

7

2

4

1

4

0

1

5

21

 

 

 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

ostatní pracovníci

funkce

úvazek

stupeň vzdělání

Bartuněk Miloš

školník, topič, správce sítě

0,9 + 0,5

SPŠS

Bartuňková Eva

uklizečka

0,7

SOU spojů

Humlová  Hana

uklizečka

1,0

SOU

Tenkrátová Pavla

uklizečka

0,8

Oberleitner Leo

uklizeč

0,8

SOU

Bernardy Ondřej

uklizeč

0,3

SOU

Petrová Marie

vedoucí školní jídelny

0,7

SOU

Procházková Alena

hlavní kuchařka

0,85

SOU

Kuběnová Stanislava

kuchařka

0,85

SOU

Hrušková Hana

pomocná kuchařka

0,85

Matoušková Marcela

pracovnice provozu

0,45

Kolářová Jindřiška

pomocná kuchařka

0,85

SOU

Hrabáková Lucie

hospodářka

0,9375

SŠP spojů

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

4.1. Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro školní rok 2007/2008

 

2

29

6

4

 

 

4.2. Výsledky přijímacího řízení

 

a) na víceletá gymnázia a konzervatoř přijato:

 

 

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

 

gymnázia zřiz. krajem

0

0

 

soukromá gymnázia

2

0

 

církevní gymnázia

0

0

 

konzervatoř

1

0

           

 

b) na SŠ zřiz. krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitou, z 9. tříd přijato:

gymnázia

obchodní akademie

zdravotní školy

průmyslové školy

ostatní stř. školy

střední odb. učiliště

celkem

1

2

0

5

4

3

15

 

c) na na soukromé školy přijato:

gymnázia

obchodní akademie

zdravotní školy

průmyslové školy

ostatní stř. školy

střední odb. učiliště

celkem

0

0

0

0

3

5

8

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěr. zkouškou přijato:

z devátých ročníků

z nižších ročníků

12

0

Komentář: Počet žáků (12), kteří jsou uvedeni v této tabulce, shrnuje celkový počet žáků jak ze soukromých, tak ze státních škol, kteří byli přijati na odborné učiliště (3 leté). Tito žáci rovněž figurují v tab. 4.2 c), nelze je tedy sčítat.

 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

v devátém ročníku

v nižším ročníku

30

0

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu

1. stupeň

třída

počet žáků

prospělo

prospělo s vyzn.

neprospělo

žáci s dostateč.

nehodnoceno

1.A

14

14

14

0

0

0

1.B

15

15

15

0

0

0

2.A

17

17

17

0

0

0

2.B

20

19

17

1

0

0

3.A

15

15

14

0

0

0

3.B

16

16

12

0

0

0

4.A

21

21

14

0

0

0

4.B

16

16

9

0

3

0

5.A

21

21

15

0

1

0

5.B

19

19

13

0

2

0

celkem

174

174

140

1

6

0

2. stupeň

6.A

21

21

9

0

2

0

6.B

18

18

10

0

1

0

7.A

16

16

6

0

2

0

7.B

15

15

5

0

4

0

8.

25

24

7

1

10

0

9.

30

30

8

0

15

0

celkem

125

124

45

1

34

0

Celkový přehled

 

počet žáků

prospělo s vyzn.

neprospělo

žáci s dostatečnou

nehodnoceno

1. stupeň

174

140

1

6

0

2. stupeň

125

45

1

34

0

celkem

299

185

2

40

0

Přehled o chování

1. stupeň

třída

počet žáků

pochvaly TU

pochvaly ŘŠ

napomenutí

důtky TU

důtky ŘŠ

1.A

14

5

0

0

0

0

1.B

15

8

0

0

0

0

2.A

17

1

0

0

0

0

2.B

20

9

0

0

0

0

3.A

15

4

0

2

0

0

3.B

16

8

0

3

0

0

4.A

21

6

0

0

0

0

4.B

16

2

0

1

4

0

5.A

21

4

0

1

3

0

5.B

19

0

0

0

2

0

celkem

174

47

0

5

9

0

2. stupeň

třída

počet žáků

pochvala TU

pochvala ŘŠ

napomenutí TU

důtka TU

důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

6.A

21

4

0

1

1

0

0

0

6.B

18

2

0

0

0

1

0

0

7.A

16

0

0

3

0

2

1

0

7.B

15

2

0

0

3

1

1

0

8.

25

5

0

5

4

3

1

0

9.

30

3

0

0

0

0

0

0

celkem

125

16

0

9

8

7

3

0

                                           

 

 

Celkový přehled

třída

počet žáků

pochvala TU

pochvala ŘŠ

napomenutí TU

důtka TU

důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

174

47

0

5

9

0

0

0

2. stupeň

125

16

0

9

8

7

3

0

celkem

299

63

0

14

17

7

3

0

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 

počet omluvených hodin

počet omluvených hodin na žáka

počet neomluvených hodin

počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

16 132

92,7

0

0

2. stupeň

12 713

101,7

0

0

celkem

28 845

96,4

0

0

 

5.3. Údaje o integrovaných žácích

druh postižení

ročník

počet žáků

sluchové postižení

5., 6.

2

zrakové postižení

-

0

tělesně postiženi

-

0

s kombinací postižení

-

0

s vývojovými poruchami učení (integrovaní)

2., 3., 4., 5.,7.

9

se spec. poruchami učení (ostatní)

2., 3., 4., 5., 6., 7.,8., 9.

35

 

5.4. Počet žáků v souvislosti s trvalým bydlištěm

Řevnice

ostatní okolní obce

185

114

 

5.4. Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy

 

Škola má sestaven platný Školní řád i Klasifikační řád. Rozvrh hodin nebyl v ročnících: 2., 5., 6., 7., 8. a 9. sestaven v souladu s psychohygienou, byla překročena maximální týdenní dotace hodin. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo zajištěno speciálním pedagogem a pro 7 žáků byl sestaven individuální vzdělávací plán. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků bylo zajištěno vysíláním těchto na znalostní soutěže, kterým předchází důkladná příprava. Škola spolupracuje s PPP pro Prahu 5, kam posílá žáky, u nichž je třeba, na pravidelné kontroly. Péče školního psychologa zatím není zajištěna. Prevence sociálně-patologických jevů probíhala v rámci projektu Sám sebou, žáci 2. stupně absolvovali s externím spolupracovníkem školy sezení primární prevence, žáci 9. ročníku navštívili centrum Drop-in.

Komunikace s rodiči probíhala prostřednictvím třídních schůzek a individuálních konzultací. Pravidelně se informace ze života školy vyvěšovaly na webových stránkách školy.

Celkové klima školy bylo poznamenáno odvoláním ředitele školy v pololetí a jmenováním zastupující ředitelky. Celé druhé pololetí probíhalo stabilizování situace a na konci roku došlo k významným personálním změnám v pedagogickém sboru. Školu opustilo 7 pedagogů: PhDr. Zdeněk Košťál, Ing. Marie Pařízková, Mgr. Ladislav Trojan, Jana Havlová, Anna Skotáková, Magdaléna Bydžovská, Mgr. Kateřina Cibulková, dále školník Miloš Bartuněk.  

 

Průběh a výsledky vzdělávání

Základní škola Řevnice usiluje o soulad výuky s obecnými cíli a zásadami základního vzdělávání. Nicméně ve školním roce 2007/2008 došlo i k nepřiměřenému stanovení cílů výuky vzhledem k aktuálním možnostem a stavu (zejména 9. třídy), viz výše uvedené hodiny v rozvrzích v rozporu s psychohygienou. Celkově lze konstatovat, že někteří pedagogičtí pracovníci respektují individuální vzdělávací potřeby žáků (přehled v tab. 5.3.).

 

Materiální podpora výuky      

Škola byla zcela zajištěna v oblasti učebnic a učebních textů. Co se týče odborných učeben, je zcela vybavena jazyková učebna, počítačová učebna na 2. stupni, učebna fyziky a chemie a učebna přírodopisu. Pomůcky v některých učebnách a kabinetech jsou již velmi zastaralé nebo chybí. K obnově nedocházelo vzhledem k finanční situaci školy. Učebny na 1. stupni jsou nevyhovující z hlediska plochy, nicméně jsou velmi podnětné a esteticky upravené.

 

Vyučovací formy a metody

Hospitační činností (zejména ze strany zástupkyně ředitele) byl sledován stav výuky v průběhu celého roku. Především bylo sledováno řízení výuky a vnitřní členění hodin, plnění stanovených cílů výuky. Hospitační činnost ředitele školy byla nedostatečná - zvláště v případě pedagogů, u nichž byla patrná nejistota a potřeba podpory. Případné zjištěné nedostatky byly s pedagogy individuálně probrány. Ze strany pedagogů probíhala podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty a vzájemného respektování a tolerance. Při vyučování se využívaly aktivní metody, manipulování, práce s chybou, výuka probíhá jak frontálně, tak skupinově. Zmíněné metody se týkaly převážně pedagogů prvního stupně. Na druhém stupni někteří pedagogové využívali stále neefektivních výukových metod bez motivačních prvků. V několika případech došlo k nesplnění učebního plánu. Tyto nedostatky přecházejí

V budově 1. stupně je zajištěna individuální potřeba relaxace skutečností, že není zavedeno zvonění, tudíž se učitelky mají možnost řídit potřebami žáků.

 

Hodnocení žáků

Základní škola Řevnice má sestaven platný Klasifikační řád. V případě potřeby a zájmu rodičů jsou žáci hodnoceni slovně, ve školním roce 2007/2008 se tento typ hodnocení týkal čtyř žáků. Dále je sestavováno pro každého žáka, který opouští základní školu za účelem studia na dalším typu školy, výstupní hodnocení. Tento typ hodnocení byl vypracován pro všechny žáky 9. tříd a pro žáky uvedené v tab. 4.2.a).

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy

 

pracovník

název akce

financováno

6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

PhDr. Zdeněk Košťál

 

Miroslava Peterová

 

 

Patricie Zedníčková

 

studium ředitelů škol

 

bakalářské studium pedagogiky

 

jazykový kurz AJ

-

 

-

 

 

ONIV

6.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Mgr. Kateřina Cibulková

postgraduální studium

-

6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Pelcová Bohumila

Flemrová Petra a Chvojková Milena

Flemrová Petra

 

Flemrová Petra

 

Flemrová Petra

 

Pařízková Marie a

Pavliš Dušan

Bartlová Jana

Bartlová Jana a Tučková Jana

Lacinová Bohdana

Flemrová Petra a Lacinová Bohdana

Tučková Jana

Flemrová Petra a Chvojková Milena

Flemrová Petra

Cibulková Kateřina

Trojanová Alena, Niklová Stanislava a Zedníčková Patricie

Niklová Stanislava

 

Saurová Hana a Chroustová Ludmila

Saurová Hana

 

učitelky 1. stupně

 

 

metod. seminář AJ

Čeština nás baví

 

Činnostní učení ve výuce ve 3. a 4. třídě

Staré pověsti české – pohybová dílna

Cestování po světě tam a zpět

Aplikace inf. technol. ve vyučování matematiky

Školní družina a ŠVP

Agrese a agresivita u dětí a mládeže

Využití overbalů v TV

Hudba a pohyb dětí na 1. stupni

Integrace žáků s SPU

Kázeň – omezení nebo svoboda

Výchova ke zdraví

Poznáváme minerály

Alternativní způsoby vyučování

 

Workshopy pro tvorbu ŠVP ZV

HV v RVP

a Dětská kresba

Netradiční technologie VV

Zdravotní kurz – zdravotník na zotavovacích akcích

 

 

ONIV

ONIV

 

ONIV

 

ONIV

 

ONIV

 

ONIV

 

ONIV

ONIV

 

ONIV

ONIV

 

ONIV

ONIV

 

ONIV

ONIV

ONIV

 

 

ONIV

 

ONIV

 

rozp. kap. č.5167

ONIV

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

7.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách

 

Významné akce školy

Vánoční akademie ve spolupráci se ZUŠ Řevnice

Ples FS Klíček a ZŠ Řevnice

Výroční ceny za školní rok 2007/2008

 

Další prezentace školy na veřejnosti

Vystoupení souboru Klíček na vánočních trzích, na Staroměstském náměstí a  v Karlštejně před Vánocemi, na Masopustu a Májích, vystoupení třídy 2.A a 2.B v penzionu v Dobřichovicích, vystoupení 4.A v penzionu v Řevnicích.

 

Akce ve spolupráci s rodiči

V květnu proběhla akce na podporu dětského hřiště v areálu 1. stupně. Celkem se vybralo 106 175,- Kč. Výše uvedené peníze byly použity na nákup drobných sportovních potřeb, na vybavení družiny a zahrady, byly zakoupeny altány, které se v teplých dnech použijí jako zastřešení venkovního vyučování.

 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů

Všechny ročníky 2. stupně absolvovaly s externím spolupracovníkem školy, Vítem Červenkou, sezení primárné prevence, žáci 9. třídy navštívili centrum Drop-in.

Se všemi žáky se v průběhu celého roku probírá problematika návykových látek.

 

Akce k environmentální výchově

V druhém pololetí škola získala grant MŠMT na podporu EVVO ve výši 51.269,-Kč, který byl použit na výlet s env. tematikou pro žáky 3. tříd na Křivoklátsko, byly zakoupeny 2 sazenice stromů do areálu 1. stupně, byly zakoupeny učební pomůcky a učebnice s env. tematikou a nádoby na tříděný odpad zatím do 3. a 4. tříd.

 

Příprava předškoláků

 

V měsících březnu a dubnu 2008 proběhl projekt Nejsme tak malí, abychom nemohli chodit do velké školy. Celkem proběhlo 5 setkání s budoucími prvňáčky, kteří měli možnost seznámit se s prostředím školy a se způsobem práce jednotlivých učitelek. Průměrně se těchto akcí zúčastňovalo 18 dětí.

 

Ve školním roce 2007/2008 proběhly jako v roce předešlém v červnu absolventské zkoušky. Lze konstatovat, že se zúčastnili všichni žáci devátých tříd zkoušek před jmenovanými komisemi. Někteří žáci ovšem u zkoušek neprospěli, a to zejména z jazyka anglického. Vzhledem k tomu, že byly absolventské zkoušky zavedeny bez souvislosti s celkovou klasifikací, došlo ke konstatování, že postrádají smysl.

 

7.2. Kroužky a zájmová činnost při ZŠ Řevnice

 

název kroužku

počet zúčastněných dětí

 

Taneční kroužek

16

 

Kroužek keramiky

32

 

Kytarový kroužek

6

 

Literárně-dramatický kroužek

27

 

Kroužek házené

18

 

Výtvarný kroužek

11

 

Šachový kroužek

19

 

Kroužek stolního tenisu

21

 

Kroužek florbalu

7

 

Kroužek kopané

20

 

Přírodovědný kroužek

7

 

Kroužek informatiky

10

 

Kroužek nápravy řeči

7

 

Matematický kroužek

9

 

Kroužek orientačního běhu

11

 

Celkem

221

 

Komentář:

Všechny uvedené kroužky jsou vedeny buď učiteli ZŠ Řevnice, nebo dalšími kvalifikovanými lidmi, kteří se ZŠ Řevnice spolupracují. Finanční prostředky k zajištění těchto kroužků jsou čerpány z rozpočtové kapitoly č. 5021. S výjimkou keramického kroužku (platba materiálu a vypalování) děti navštěvují kroužky zdarma, což vede k velké návštěvnosti kroužků a tím i k zabezpečení volnočasových aktivit pro řadu dětí i ze sociálně slabších rodin.

 

7.3 Účast žáků školy v soutěžích

 

název soutěže

1. kolo

2. kolo

3. kolo

 

Pohled z okna

52

-

-

 

Podzim v přírodě

36

1

-

 

Chemická olympiáda

28

4

0

 

Recitační soutěž

18

5

1

 

Šachový turnaj

34

34

34

 

Matematický klokan

220

-

-

 

Fyzikální olympiáda

4

0

0

 

Matematická olympiáda

15

3

-

 

Pythagoriáda

43

6

-

 

Helpíkův pohár

42

4

0

 

Olympiáda dětí a mládeže Středočeského kraje ve folklórním zpěvu

 

12

 

-

 

-

 

7.4 Účast žáků ve sportovních soutěžích

 

název soutěže

počet žáků

umístění

 

Přespolní běh

12

8. místo

 

Stolní tenis

6

1. místo v okrese, 2. místo v kraji

 

Florbal

24

7. místo

 

Dopravní soutěž

40

4 žáci 2. místo v oblastním kole

 

Fotbal – Mac Donald´s Cup

20

mladší žáci 1. místo v okresním kole, 1. místo v krajském kole, 5. místo v kvalifikaci o postup do republikového kola

 

Pohár rozhlasu - atletika

30

8. místo

 

Turnaj v nehejbale

6

4 místo v okrese

 

Plavání

20

2. místo v okrese

 

               

 

Celkový počet soutěží ve školním roce 2007/2008

19

Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili

662

Komentář:

Vzhledem k tomu, že se některých soutěží zúčastnily tytéž děti, vychází celkový počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili, značně vyšší než je celkový počet žáků školy.

 

 

8. Údaje o výsledcích kontrol

8.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2007/2008 proběhla kontrola ze strany ČŠI dne 11. září 2007. Jednalo se o kontrolu správnosti a úplnosti údajů zapisovaných do rejstříku škol a školských zařízení. Bylo zjištěno, že do rejstříku byl zapsán údaj v souladu s ustanovením §144 odst. 1 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo zjištěno, že označení místa, kde se uskutečňuje školská služba ve školní družině, neodpovídá skutečnosti (Revoluční 901, Řevnice).

8.2 Údaje o výsledcích kontroly provedené Krajskou hygienickou stanicí

Dne 28. února 2008 proběhla kontrola hygieny v obou budovách ZŠ Řevnice. Zjištěné nedostatky (velmi závažné) byly odstraňovány v průběhu druhého pololetí a o letních prázdninách. Finanční prostředky na celou akci byly získány jako navýšení provozního rozpočtu o 370 000,- Kč. Krajská hygienická stanice byla v průběhu odstraňování informována a na závěr jí byla předložena závěrečná zpráva. Kromě vybudování samostatných WC kabin na prvním stupni (technicky neproveditelné), byly všechny zjištěné nedostatky odstraněny.

8.3. Údaje o kontrole provedené Inspektorátem práce  pro Středočeský kraj

Dne 5. března 2008 proběhla kontrola dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu a údržbě tlakových a plynových zařízení v kotelnách na plynná paliva. Jedinou zjištěnou závadou byla skutečnost, že předložené osvědčení obsluhy (Miloš Bartuněk) postrádá RT PZ, čímž kontrolovaná osoba nedodržela povinnost vyplývající z ustanovení požadavku §14 odst.3, vyhl. č. 91/93 Sb.

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2007

a) příjmy

přehled v Kč

celkové příjmy dle rozpočtů

13 639 000

z toho provozní příjmy

a příjmy ze státního rozpočtu

  3 630 000

10 009 944

příjmy z doplňkové činnosti (jídelna)

  2 246 000

ostatní příjmy

     118 000

příjmy celkem

16 003 000

b) výdaje

 

investiční výdaje celkem

0

neinvestiční výdaje celkem

-         náklady na platy pracovníků školy

-         ostatní osobní náklady

-         zákonné odvody zdr. a soc. pojištění

-         ostatní provozní náklady

 

-         náklady na provoz jídelny

-         škody, manka, pokuty

-         odpisy

15 937 000

  8 212 437

     438 563

  2 999 000

  1 906 000 (z toho ze st. rozpočtu 305 397,- Kč na

                          učebnice a pomůcky)

  2 096 000

     212 000

       73 000

 

 

10. Závěr

 

Základní škola Řevnice prodělala v uplynulém školním roce 2007/2008 razantní změnu, která započala odvoláním ředitele školy v pololetí a dále se tento fakt promítal do celého vývoje života školy. Klima školy, zejména pedagogického sboru, bylo v druhém pololetí značně destabilizováno a na konci školního roku se rozloučilo 7 pedagogů (téměř třetina). Úkol zastupující ředitelky, stabilizovat situaci a udržet školu v chodu, se celkem zdařil, ovšem vzhledem k řešení zásadních otázek v oblasti ekonomické, personální a hygienické došlo k méně intenzivní péči o oblast výchovy a vzdělávání.

Po celý školní rok 2007/2008 probíhalo testování Scio, jehož komplexní výsledky jsou v příloze této zprávy.

 

 

 

 

V Řevnicích 13. října 2008

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Štěpánka Rajchlová

 

 

 

Schváleno Školkou radou dne 15. října 2008