Výroční zpráva za školní rok 2006/2007


 

                                 1.  Charakteristika školy

 

            ZŠ Řevnice je plně organizovaná základní škola, jejímž zřizovatelem je město Řevnice. Škola je plným právním subjektem, má povolenu vedlejší hospodářskou činnost pro středisko školní jídelna. Škola měla ve školním roce 2006/2007 17 tříd (z toho 10 na prvním a 7 na druhém stupni), 315 žáků a tři oddělení školní družiny, ve kterých bylo ve školním roce 2006/2007 zapsáno 65 žáků.

                                 2.  Personální obsazení

            Ve školním roce 2006/2007 nedošlo k zásadní obměně učitelského sboru. Spolupráci se školou po roční odmlce obnovila pí kol. Hudcová a nově nastoupila na 1.stupeň plně aprobovaná učitelka J.Bukačová (AJ-TV). Podařilo se také snížit průměrný věk učitelského sboru – na 41,1 roku. (V minulém školním roce 43,5 roku).  Většina pedagogů splňovala požadavky plné aprobovanosti. V polovině roku opustila školu na vlastní žádost Mgr.. Jiřina Dopitová, jejíž úvazek byl rozdělen mezi zbývající vyučující. Třídním učitelem se v deváté A  stal ing. Škarda. Pro školní družinu byla přijata na částečný úvazek Bohdana Lacinová. Na úseku nepedagogických pracovníků odešla v dubnu do důchodu zástupkyně pro věci ekonomické ing. Věra Vacířová, která ale externě spolupracuje se školou na základě smlouvy v oblasti mzdové a personální práce. Jako hospodářka byla přijata Lucie Hrabáková. Místo zástupce ředitele pro věci ekonomické nebylo a ani nebude obsazováno.

                                3.  Odchody a příchody žáků

            Ve školním roce 2006/2007 pokračovala velmi dobrá spolupráce se spádovými školami a díky zlepšenému autobusovému spojení nastoupilo do ZŠ Řevnice opět více žáků z okolních vesnic – z Karlštejna (Hlásná Třebaň a Rovina) docházelo v tomto školním roce do ZŠ v Řevnicích 35 žáků, z Mořiny 11 (v tomto školním roce nastoupilo 6), z Litně 5, ze Svinař 8 a ze Zadní Třebaně 18 (nastoupili 3 žáci). Celkově vzdělávala ZŠ Řevnice 113 žáků z okolních obcí, což svědčí o velkém významu této instituce pro široké okolí a o přesahu významu školy do okolních obcí.

            V průběhu školního roku odešlo minimum žáků na okolní školy – z důvodu změny bydliště to bylo 10 žáků, na víceletá gymnázia odešlo 5 žáků z 5. tříd a 2 ze sedmých tříd. Do speciální školy v Dobřichovicích nastoupili dva žáci. Školu změnilo (vesměs odchodem do ZŠ Dobřichovice) 5 žáků. Tento úbytek žáků byl pokryt příchody – z důvodu přistěhování se do Řevnic či do blízkého okolí přišlo 8 žáků, z DD Lety přišlo 5 žáků a přestupem z okolních škol (Liteň, Všenory) přišlo 5 žáků.    

                                  4.   Plán práce

            V plánu práce pro školní rok 2006/2007 bylo přesně stanoveno, jak bude probíhat příprava druhé verze školního vzdělávacího programu, který byl ve školním roce 2005/2006 experimentálně ověřován. Vzhledem k tomu, že rozběh školního vzdělávacího programu byl proveden v roce 2005/2006 pro 1. a 6. ročník, bylo rozhodnuto pokračovat v dalších ročnících (návazně ve druhém a sedmém ročníku). V ostatních ročnících bylo uloženo vyučujícím, aby zpracovali tematické plány, které budou navazovat na předpokládané výstupy ŠVP. V plánu práce byly dále stanoveny úkoly pro jednotlivé předmětové komise a pracovní skupiny, které se podílely na přípravě ŠVP a na dalších akcích. V plánu práce byl také proveden důkladný rozbor Komplexní evaluační analýzy, kterou pro 5. – 9. ročník zajišťuje společnost SCIO. Z tohoto rozboru vyplynuly další úkoly pro zlepšování úrovně výchovně vzdělávací práce v ZŠ Řevnice. Experimentálně byl ověřován nový způsob komunikace s rodičovskou veřejností, když zejména ve vyšších ročnících se neosvědčily třídní schůzky pro malou účast rodičů. Podle plánu práce je měly nahradit individuální konzultace s rodiči. Protože však v průběhu školního roku vyhodnotilo vedení školy tento pokus jako nevhodný, bylo rozhodnuto, že volba komunikace s rodičovskou veřejností bude ponechána na rozhodnutí třídních učitelů, při čemž první schůzka bude společná pro všechny ročníky v měsíci září.    

                              5.  Příprava druhé verze školního vzdělávacího programu

Po experimentálním ověření ŠVP ve školním roce 2005/2006 pokračovala práce na školním vzdělávacím programu i v ve školním roce 2006/2007. Jednalo se především o rozpracování průřezových témat a projektů a zpracování osnov jednotlivých předmětů. Také bylo nutné upřesnit náplň jednotlivých předmětů a jejich charakteristiku z hlediska výchovně vzdělávacích cílů tak, jak to ukázaly evaluační testy SCIO v programu komplexní evaluační analýzy. Ukázalo se, že orientace na výpočetní techniku, výuku cizích jazyků a na sportovní přípravu poskytuje dostatek prostoru pro všechny žáky, a to i pro ty méně nadané. V práci na druhé verzi ŠVP byl stanoven úkol – rozšířit škálu povinně volitelných a nepovinných předmětů tak, aby i žáci méně nadaní měli ještě větší možnost volby a výběru.

 Práce na školním vzdělávacím probíhaly na obou stupních tak, že učitelé měli k dispozici nejen tištěnou verzi programu, ale i elektronické verze a mohli do těchto verzí zapisovat poznámky a připomínky. Kontrola uložených úkolů pak byla prováděna na pravidelných provozních a pedagogických radách, které se řídily plánem práce.

Výsledkem je zpracování 2. verze školního vzdělávacího programu Škola hrou i radostí, který bude platit od školního roku 2007/2008.

 

                            6.  Vztahy školy k vnějším subjektům               

Velmi dobře probíhala komunikace mezi vedením města a vedením školy, na pravidelných schůzkách se každý měsíc scházeli ředitel školy a starosta města a operativně řešili problémy spojené se vzděláváním ve škole a ve městě.

Vedení školy udržuje stabilní kontakt s MŠ v Řevnicích, kde se systematicky připravují předškoláci. Velmi dobrá úroveň spolupráce je se ZŠ Zadní Třebaň, ZŠ Karlštejn a ZŠ Mořina. Jako v předcházejících letech se zástupkyně ředitele zúčastnila třídních schůzek v Zadní Třebani a ředitel školy navštívil třídní schůzky v ZŠ Mořina.Vedení ZŠ Řevnice bude nadále prohlubovat spolupráci se spádovými školami, opět se počítá s návštěvou třídních schůzek a s návštěvou žáků ze ZŠ Zadní Třebaň a ZŠ Mořina. Vedení školy si od těchto vzájemných návštěv slibuje pokračování zdařilé spolupráce. Velmi dobrá je také spolupráce s dalšími školami v okolí - především se ZŠ Dobřichovice, ZŠ Černošice, ZŠ Všenory a také s diagnostickým ústavem pro mládež v Dobřichovicích.

            Z důvodů omezení finančních prostředků, které přerozděluje KÚ Středočeského kraje musela být i v tomto školním roce omezena péče o integrované žáky, a to tak, že nebylo možné pokrývat výuku 1.stupně, ale pokračovala péče v kroužcích, které probíhaly pod vedením mgr. Horské po vyučování. Pouze část žáků navštěvovala nápravu v době vyučování.

            ZŠ Řevnice pokračovala i v uplynulém školním roce v projektu přípravy předškoláků, který byl po zkušenostech s předcházejících let zahájen až po zápisu u těch předškoláků, kteří projevili o přípravu zájem, a u těch, jejichž výsledky při zápisu vedly k úvaze, že by mohlo dojít k potížím v adaptaci na první třídu. Příprava probíhala až do května a ukázala, že se tento zvolený model opět osvědčil, o čemž svědčil zájem nejen ze strany dětí, ale i docházejících rodičů.

           

                               7.   Oblast školního kurikula

V kurikulární oblasti života školy pokračovaly i další projekty např. „Výroční ceny ZŠ Řevnice“ pro nejlepší žáky a žákyně. V tomto školním roce pokračoval dlouhodobý program – Poznáváme svůj rodný kraj. Tento projekt je dlouhodobý a obsahuje řadu postupových kroků od poznání mikroregionu (obec) až po poznávání kraje. Ve školním roce 2006/2007 byla vyhodnocena část, která proběhla na 1.stupni – část věnovaná mikroregionu. Žáci 1. stupně v rámci projektu navštívili různé instituce v obci. Žáci druhého stupně se pak v rámci projektu zúčastnili návštěv Úřadu práce pro okres Praha-západ a opět se podařilo pod patronací starosty města M.Cvancigera a pana senátora Oberfalzera vykonat návštěvu senátu ČR, které se účastnili žáci osmých a devátých tříd. Žáci devátých tříd pak vykonali návštěvu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Vedení školy dále pokračovalo v evaluaci vzdělávacích výsledků v jednotlivých předmětech – opět to byla účast v celostátních srovnávacích testech SCIO pro 5. a 9.třídy, která proběhla ještě před přijímacími zkouškami na SŠ. Výsledky testů bylo možné srovnat s výsledky od roku 1999 a vytvořit tak hodnotová kritéria, která objektivizují úroveň výuky v ZŠ Řevnice. Pokračovala evaluace i v 6.,7. a 8. třídách. Rozbor a hodnocení výsledků viz v kapitole výsledky vzdělávání.

V kutikulární oblasti opět proběhly absolventské zkoušky žáků 9.ročníku. Výsledky zkoušek byly poněkud horší než v loňském školním roce, což bylo dáno především tím, že někteří žáci k nim přistoupili velmi ledabyle. Projevilo se to zejména ve zkouškách z anglického jazyka, které museli opakovat 3 žáci. Stále však i v tomto školním roce převažovala volba neodpovídajících předmětů – žáci si volili předmět, který neodpovídal jejich dalšímu zaměření. To se bude vedení školy snažit změnit především širší nabídkou povinně volitelných předmětů. Jako pozitivum se ukázalo, že byl do volitelných předmětů nově zařazen předmět Informatika a výpočetní technika, který si zvolili tři žáci.

            Dalším prvkem v kurikulární oblasti byly dva týdny otevřených dveří, které škola pořádala v listopadu 2006 a v březnu 2007. Podstatně se zlepšila zejména v prvním termínu návštěvnost, která proti předcházejícím letům stoupla (42 rodičů, na obou akcích celkem 73 rodiče). Zůstává však faktem, že největší zájem je o návštěvy v prvních třídách a že ve vyšších ročnících zůstává zájem velmi mizivý. Vyučující na prvním stupni zařazovali také ukázkové hodiny pro rodiče, což se osvědčilo a vedení školy hodlá v této oblasti pokračovat a zařazovat ukázkové hodiny i na druhém stupni.

            Osvědčil se i další experiment, který proběhl ve druhých třídách – Po indiánské stopě, kdy část žáků pod vedením vyučujících přespala ve škole a plnila zajímavé úkoly.

            Velmi dobře si v různých mimoškolních aktivitách vedla školní družina. Ta připravila kromě řady karnevalů a besídek pro své žáky i rozloučení se ŠD, které proběhlo v závěru školního roku – také žáci docházející do ŠD v družině přespali a věnovali se různých hrám a soutěžím.

            Také velká vánoční akademie, která se konala již po čtvrté, zapadá do nového modelu kurikulární oblasti ZŠ Řevnice. Vánoční akademie má vždy dvě části – v první části je předvedena pro žáky školy a v odpoledních hodinách pak pro rodiče a širokou veřejnost. Ve školním roce 2006/2007 byly navázány velmi úzké kontakty se stacionářem Náruč, ve kterém žáci dramatického kroužku předvedli několik vystoupení a s Domovem důchodců v Dobřichovicích, kde také žáci školy několikrát vystoupili.

            Také v tomto školním roce pokračovaly akce, které se již staly součástí školního kurikula – velmi oblíbený je pobytový zájezd, který směřoval i tentokrát do Itálie a zúčastnilo se ho neuvěřitelných 75 žáků. I přes nepřízeň počasí (nedostatek sněhu) se konal lyžařský kurz, kterého se zúčastnilo 39 žáků

                                 8.  Učební plány – povinně volitelné, nepovinné předměty a kroužky

            ZŠ Řevnice, jak již bylo výše uvedeno, experimentálně vyučovala podle vlastního programu v 1.,2 a v 6.,7. ročníku a v ostatních ročnících pak vyučovala podle vzdělávacího programu MŠMT č.j. 16847/96-2. V rámci těchto učebních programů škola nabízela volitelné a nepovinné předměty a kroužky. Na prvním stupni byly zařazeny nepovinné předměty – dopravní a zdravotní výchova (38 žáků), estetická výchova (38 žáků) a pohybová výchova (64 žáci). Na druhém stupni pak byly od šestého ročníku vypsány tyto povinně volitelné předměty – německý jazyk (39 žáků), informatika a výpočetní technika (51 žáků), praktická cvičení z přírodopisu (24 žáci) a společenskovědní seminář (22 žáci). V šestém a v sedmém ročníku zapisovali žáci dva povinně volitelné předměty, v osmém a devátém ročníku pak tři povinně volitelné předměty. Jako nepovinné předměty byly na druhém stupni vypsány: sportovní hry (20 žáků), seminář z českého jazyka (46 žáků) a seminář z matematiky (21 žák).

            Velmi dobře byla ošetřena i mimoškolní činnost. Ve školním roce 2006/2007 byly vypsány tyto kroužky – kytarový (7 žáků – škola zakoupila jako pomůcku 6 kytar),  kroužek informatiky a výpočetní techniky (pro žáky 4. a 5. tříd 12 žáků), kroužek keramiky (30 žáků), kroužek stolního tenisu 11 žáků), šachový kroužek (8 žáků), taneční kroužek (29 žáků), matematický kroužek (10 žáků), dramatická výchova (15 žáků), fotbalová přípravka (23 žáci), mladší žáci kopaná (17 žáků) a starší žáci kopaná (15 žáků).  Do mimoškolní činnosti se zapojili 177 žáci, což představuje 56 % všech žáků. Vedení školy bude i nadále usilovat o rozšiřování zájmové činnosti žáků především směrem k evironmentální výchově. V oblasti mimoškolní výchovy je stále velkou pomocí podpora zřizovatele, který opětovně umožnil z peněz na provoz financování této činnosti, takže žáci nemuseli vynakládat žádné prostředky a učitelé mohli být za svou práci alespoň symbolicky odměňováni. O každém kroužku se vede samostatný Záznam o práci v kroužku, kde se značí nejen počty žáků, ale i odučená tématika. Tento Záznam  se každý měsíc vyhodnocuje a jeho vedení je pak podkladem pro výplatu odměny.

            Na vytvoření učebních plánů nepovinných předmětů a kroužků se podílelo 6 předmětových komisí (pro 1.stupeň ZŠ, přírodovědných předmětů, jazyků, matematiky a IVT, českého jazyka a výchov), které byly ustaveny a pravidelně se scházely. Kromě této činnosti zejména koordinovaly předmětové komise práci na tvorbě ŠVP. Náplň nepovinných předmětů a kroužků vycházela nejen ze schválených dokumentů MŠMT, ale i z experimentálního ověřování některých postupů v souvislosti s vytvářením ŠVP.

Na základě učebních plánů byly vytvořeny každým vyučujícím pro každý předmět tématické plány výuky, které byly pravidelně aktualizovány a vyhodnocovány, při čemž důraz na tyto tématické plány byl kladen zejména v 1.,2. a  v 6. a 7. ročníku. Při přípravě tématických plánů došlo k přesunům bloků učiva v rámci ročníků, ale je nutné konstatovat, že učební plány pro všechny ročníky byly splněny. Dále byly zpracovány výchovné plány třídních učitelů, které byly rozpracovávány do měsíčních plánů činnosti celé školy. Tyto plány byly aktualizovány pro druhé pololetí. Jako tajná příloha plánu práce školy byl zpracován plán řídící a kontrolní činnosti, který sloužil k hospitační a kontrolní činnosti ředitele školy. V rámci této doložky bylo provedeno 62 hospitací  na 1.a 2.stupni, a to jak zástupkyní ředitele, tak ředitelem. O všech hospitacích jsou vedeny záznamy s návrhy na opatření, závěry hospitací byly probrány konkrétně s  jednotlivými vyučujícími, obecně pak na pravidelných poradách a pedagogických radách. Pravidelně také byla kontrolována povinná pedagogická dokumentace.

                                 9.  Zápis do 1.třídy

K zápisu do první třídy, který se konal v řádném termínu se dostavilo 39 dětí předškolního věku. Zápis proběhl před šesti komisemi a na jeho přípravě se podílela předmětová komise 1.stupně. Je třeba zdůraznit, že zápis byl přiměřeně náročný a velmi dobře umožňoval rozpoznat zralost a připravenost předškolních dětí na školní docházku. Z celkového počtu zapsaných žáků byl povolen odklad školní docházky 7 žákům. Ve školním roce 2007/08 nastoupí do prvních tříd 32 žáci, což ještě umožní otevření dvou prvních tříd.

                                10.  Rozmísťovací řízení 2006/2007

 

Škola/Ročník

5.

7.

9.

% z 9.tříd

Celkem

G

5

2

6

20,00 %

13

SOŠ

0

0

20

66,67 %

20

SOU

0

0

4

13,33 %

4

Celkem

5

2

30

 

37

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že ze 30 žáků 9.tříd se jich na maturitní obory dostalo 26, což představuje 86,67 % (v loňském roce to bylo 87,88 %), takže se jedná o podobný výsledek jako v minulém školním roce. Poklesl zájem žáků devátých tříd o gymnázia, což lze přičítat především tomu, že na většinu gymnázií se konaly přijímací zkoušky, kdežto SOŠ většinou přijímací zkoušky odpouštěly, stačil jen průměrný prospěch z pololetí 9.ročníku. Proto většina žáků volila maturitní obory na SOŠ. Je otázka, jak si povedou dále.

Podobně jako ve školním roce 2005/2006 i ve školním roce 2006/2007 poklesl zájem o víceletá gymnázia, což zase je dáno náročností přijímacích zkoušek – z 11 uchazečů z  5. a 7. ročníku bylo přijato 7 (5 z pátého ročníku a 2 ze sedmého). Kuriozitou je případ žákyně z páté třídy, která sice udělala přijímací zkoušky a byla přijata ke studiu na víceletém gymnázium, ale rozhodla se v naší škole zůstat.

                                11.  Vyhodnocení testů SCIO za školní rok 2006/2007 

 

            Testy SCIO byly ve školním roce 2006/2007 opět součástí KEA – komplexní evaluační analýzy, což umožňuje porovnání s předcházejícími lety (testování na naší škole probíhá od roku 1999). Dostatečné množství dat umožňuje srovnat výsledky vzdělávání v dlouhodobém časovém horizontu a také umožňuje přijímat opatření ke zkvalitnění výuky v jednotlivých předmětech. Protože se jedná o testy standardizované od jedné společnosti, je jejich srovnávací hodnota věrohodná a objektivní.

 

Testy SCIO žáků 5. tříd - porovnání výsledků od roku 2000

 

ČJ

M

OSP

2000

58,60

56,00

49,30

2001

56,80

53,00

57,60

2002

75,90

60,90

60,70

2003

37,60

57,80

56,40

2004

45,40

52,40

45,70

2005

65,70

65,10

58,70

2006

48,50

50,50

48,50

2007

57,33

64,77

57,25

 

 

 

Z uvedené tabulky a z ní vytvořeného grafu vyplývá:

            Situace posledních let v pátých třídách vzhledem k úrovni vědomostí se zlepšuje. Výsledky testů z roku 2007 ukazují, že byl překonán pokles posledních let a jak v českém jazyku, tak zejména v matematice bylo dosaženo nadprůměrných výsledků. Zlepšily se i výsledky v obecných studijních předpokladech, které také patří do pásma nadprůměru. Testy SCIO také ukázaly, že žáci přicházející do ZŠ Řevnice ze spádových škol (Zadní Třebaň a Mořina) jsou dobře připraveni a vyrovnají se po určité době adaptace (testy se píší vždy ve druhém pololetí školního roku – v březnu) žákům připravovaným v 1. – 4. třídě ZŠ Řevnice.

 

Testy SCIO žáků devátých tříd 2006/2007

Předmět

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

Čj

48,90

54,50

51,90

49,10

59,30

48,01

70,91

49,00

M

37,50

31,20

63,60

77,70

56,00

43,19

75,00

37,00

OSP

40,50

48,40

47,00

52,00

63,20

48,50

65,28

53,00

Aj

 

68,50

57,10

68,00

68,70

56,94

73,79

45,00

       Analýza a srovnání výsledků testů SCIO potvrdila v případě devátých tříd ročníku 2006/2007 to, co bylo dlouhodobě patrné ze sledování studijních výsledků těchto žáků v uplynulých letech. Jednalo se o třídy průměrné se sklonem k podceňování výuky, ba dokonce s nezájmem o výuku. Tyto tendence v chování několika jedinců se nepodařilo odstranit, i když se o to pedagogové snažili. Nelze ovšem vinit jen žáky, kteří mají určité předpoklady – svědčí o tom především výsledky v obecných studijních předpokladech, které lze hodnotit jako nadprůměrné (a je to třetí nejlepší výsledek za posledních 8 let). Nechuť rozvíjet tyto předpoklady vychází ze systému našeho školství – většina žáků 9. ročníku 2006/2007 si vybrala střední školy s maturitou, což odpovídá jejich studijním předpokladům, ale vybírala si je tak, že upřednostnila školy, které přijímaly žáky bez přijímacích zkoušek jen s ohledem na prospěch na ZŠ. Tím se naprosto ztratila motivace k dalšímu učení a tuto motivaci se nepodařilo v žácích vzbudit ani tím, že byly opět na konci 9. ročníku vypsány absolventské zkoušky. Vzhledem k demografickému vývoji lze očekávat, že tato tendence bude pokračovat. Je tomu také proto, že žáci podléhají mylnému dojmu, že není třeba nic umět, je jen třeba orientovat se v počítačové technice a v internetu, kde najdou vše. Je to také důsledkem neustále opakovaného tvrzení, že je třeba odklonit se od encyklopedismu a memorování poznatků. Tím chybí žákům především paměťové učení, a to není dobrý vklad ke studiu nejen na SŠ. 

            K tomu je třeba, aby učitelé vyučující v devátém ročníku zvýšili motivaci žáků, zaměřili se na nedostatky, které vykázaly testy (je to například špatné porozumění textu v zadání slovních úloh v matematice, chyby v pravopise v českém jazyku, neschopnost analyzovat text v logických úlohách apod.). Také bude třeba žáky devátých tříd již v listopadu seznámit s výsledky absolventů po 1.čtvrtletí působení v prvním ročníku na středních školách. Výchovná poradkyně pak zajistí pro žáky devátého ročníku besedu s některým ze studentů střední školy.

                                12.  hodnocení absolventských zkoušek ve školním roce 2006/2007

  1. Část písemná

·         Český jazyk

K písemná práci z českého jazyka bylo připraveno pět témat, která vyčerpávala učivo stylistiky předepsané osnovami pro ZŠ. Témata byla volena přiměřeně věku žáků a žáci si je vybírali tak, že žádné téma nebylo nevyčerpáno, což svědčí o vhodnosti zvolených témat. Písemné práce byly poměrně pečlivě opraveny a známky byly doloženy stručným komentářem. Podobně jako v uplynulém školním roce klasifikace písemných prací ostře kontrastovala se závěrečnou klasifikací v prvním pololetí deváté třídy. Klasifikace byla podstatně horší, a to mohlo být způsobeno tím, že žáci nebyli vedeni k takto rozsáhlým pracím.

·         Matematika

Žáci vypracovávali dvacet příkladů, na které měli vyhrazeno devadesát minut. Příklady byly bodově ohodnoceny dle obtížnosti a podle počtu bodů byla provedena klasifikace. Písemné práce byly pečlivě opraveny a zhodnoceny. Podobně jako v případě českého jazyka, tak i v matematice došlo k posunu klasifikace směrem k horším známkám proti klasifikaci prvního pololetí deváté třídy. Bylo to způsobeno přísnějším hodnocením (poměrně vysoký počet bodů na známky výbornou a chvalitebnou).

  1. Část ústní

K ústním zkouškám bylo připraveno dvacet otázek z každého předmětu. Otázky byly vesměs koncipovány jako dvouotázky (jazyky) či jako rozšířená otázka o několika podtématech. Žáci měli k dispozici slovníky, pravidla, atlasy, rýsovací potřeby, tabulky, kalkulačky, nástěnné mapy, obrazy i další názorné pomůcky.

Bylo připraveno 20 dvouotázek, z nichž část a) vyčerpávala učivo jazyka a část b) se týkala literatury. Proti minulému  školnímu roku se absolventi více zaměřovali na literární část otázky, ale její encyklopedický charakter jim činil potíže. V jazykové části se projevily některé nedostatky – např. neznalost některých pravopisných jevů, nedostatky ve větné skladbě apod. V souvislosti s tendencí prosazovanou v základním školství doporučuji přejít k šířeji koncipovaným otázkám, které budou především vycházet z analýzy textu, a to jak po stránce jazykové, tak literární.

Ke zkoušce bylo připraveno 20 příkladů, které vyčerpávaly učivo matematiky ZŠ. Vesměs žáci příklady spočítali a byli schopni své výpočty zdůvodnit.

Ke zkoušce bylo připraveno 20 dvouotázek, z nichž první část byla volena jako konverzační, část druhá jako gramatická. I dobří žáci vykazovaly hluboké nedostatky, a to nejen ve znalostech jazyka v komunikativní úrovni, ale i v minimální teorii. Bylo proto nutné některým žákům umožnit opakování zkoušky, protože jejich vědomosti nebyly na úrovni absolventa ZŠ.

Ke zkoušce bylo připraveno dvacet otázek rozdělených do několika témat, která mohla sloužit jako osnova odpovědi. V některých případech toho žáci využili, někdy to však ponechali bez povšimnutí. Zkouška byla velmi dobře zajištěna po stránce materiální - byla k dispozici řada názorných pomůcek

Bylo připraveno dvacet otázek členěných do tématických okruhů. Ke zkoušce byly připraveny atlasy, nástěnné mapy, modely.

Zkouška byla ryze praktická – proběhla v učebně výpočetní techniky a žáci řešili jeden praktický příklad, který pak vysvětlili teoreticky. Žáci, i když průměrní, prokázali poměrně velmi dobrou úroveň znalostí.

  1. Závěr

Je možné konstatovat, že absolventské zkoušky opět splnily účel, pro který byly zavedeny. Bohužel ve školním roce 2006/2007 se ukázalo, že řada absolventů nezvládla předepsané učivo pro základní školy a tomu také odpovídalo podstatně horší hodnocení proti školnímu roku 2005/2006. Mělo by to být pro žáky varování před nástupem do SŠ, na které se většina z nich dostala bez přijímacích zkoušek.

Negativní poznatky jsou tyto:

Pozitivní poznatky jsou tyto:

·         Žádný z žáků si nedovolil neabsolvovat písemnou nebo ústní část zkoušek

 

                               13.  Přehled mimoškolních aktivit

            27.6.2007 byli 32 žáci školy za úspěšnou reprezentaci školy oceněno Výročními cenami ZŠ Řevnice. Ceny předával pan starosta M.Cvanciger.

            Stejně jako v minulém školním roce, i ve školním roce 2006/2007 se dařilo naší škole ve sportu. Ve sportovní lize škol bývalého okresu Prahy západ jsme obsadili opět 4. místo, když se před námi umístily jen velké školy – Rudná, Černošice a Mníšek. Opět jsme vybojovali několik předních umístění v okrese, ale i v kraji a v republikových kvalifikacích. Vítězkami krajského kola v odbíjené a třetími v republikové kvalifikaci byla děvčata v odbíjené. Dále jsme získali 1.,2., a 3. místo v minikopané nejmladších a mladších žáků, třetí místo v basketbale dívek a páté místo ve stolním tenisu. Stalo se to díky soustavné práci vyučujících TV, vedoucích kroužků a trenérů a také díky vynikajícím  výsledkům jednotlivců. Proto byli za sportovní reprezentaci školy odměněni nejlepší sportovci školy v rámci školní sportovní ligy – Ondřej Maštalíř a Eliška Veselá.

            Ve vědomostních soutěžích dosáhla ZŠ Řevnice nebývalého úspěchu – žák 9. ročníku Christian Wendel se obsadil 2. místo v celostátním kole olympiády v německé jazyku, když před tím vyhrál okresní i krajské kolo.

            Ve vědomostních soutěžích nás velmi dobře v matematické olympiádě a v matematickém Klokanu reprezentovali: Petr Dvořák a Štěpánka Sklenková – 3.místo v okrese v kategorii Cvrček v matematickém Klokanovi a Martin Derco – 2.místo ve stejné soutěži, ale v kategorii Klokánek. V okresních kolech olympiády v matematice se umístili – Ondřej Kincl na 1.-2. místě a David Beneš na 3.-4. místě v kategorii žáků 5. tříd. Radim Jansa se umístil na 3. místě v kategorii žáků 7. tříd. Anna Laiblová obsadila 2.-3. místo v okresním kole matematické olympiády žáků 9. tříd.

            Ve fyzikální olympiádě získali v okresním kole - 1. místo Alena Korytenská (kategorie F), 2. místo Jan Liška v téže kategorii a Michal Vincenc 3. místo v kategorii E.

            1. cenu v dějepisné soutěži o dějinách 2.světové války získala Barbora Křížková a 2. cenu v téže soutěži Zuzana Burianová.

            Naše škola se zúčastnila dopravní soutěže v Rudné. Mladší žáci zvítězili a postoupili do krajského kola, kde obsadili mezi 15 družstvy 7. místo.

            Tradičně vynikajících výsledků dosahují žáci ZŠ Řevnice ve výtvarných soutěžích – v soutěži Salonu No1 „Pulci malují svou řeku“ obsadili – A.Masnerová 2. místo v 1. kategorii, Karel Král 1. místo ve 2. kategorii a Bára Baumrokrová a Bára Laiblová 2. místo v téže kategorii. V soutěži Svinařské řetězení získala 1. místo Michaela Vinterová.

                                14.  Závěr

       Úkoly, které stanovilo vedení školy pro školní rok 2006/2007 byly splněny. Týká se to především školního vzdělávacího programu, do kterého byla zapracována průřezová témata a byly dopracovány osnovy jednotlivých předmětů, takže byla předložena druhá verze tohoto programu. ŠVP však zůstává nadále otevřeným dokumentem, se kterým se pracuje v obou sborovnách (hlavním úkolem pro rok 2007/2008 je dopracování časové dotace jednotlivých tematických celků a redukce či rozšíření jednotlivých tematických celků). Dále se podařilo zvýšit vědomostní úroveň žáků 9. tříd, kdy byl zastaven propad především v českém jazyku. Velmi dobré výsledky nadále vykazují žáci pátých tříd a je dobré, že se opět podařilo udržet dobré žáky v pátých třídách (odešlo jen 5 žáků na víceletá gymnázia). Vynikající úspěchy ve sportu a vědomostních soutěžích nejsou jen zásluhou jednotlivců, ale usilovné a nelehké práce všech vyučujících celé školy.

 

V Řevnicích 1. října 2007

PhDr. Zdeněk Košťál

ředitel ZŠ Řevnice 

Schváleno RŠ dne 11.10.2007

                                                                                    

Window size: x
Viewport size: x