Inspekční zpráva České školní inspekce

 • říjen 2013 – zde
 • červen 2014 – zde
 • prosinec 2014 - zde
 • červen 2015 - zde

Evaluace školy - únor 2013

V únoru 2013 proběhla další část evaluace školy, tentokrát odpovídali anonymně žáci 3. – 9. ročníků.

 • Výsledky 1. stupně – zde
 • Výsledky 2. stupně – zde
 • Výsledky celkové – zde
 • Přijatá opatření – zde

OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO AUTOEVALUACI 2012

Autoevaluace ve školním roce 2011/2012 ukazuje na zlepšující se tendenci vztahů a celkového klimatu ve škole. Jednoznačně také vykazuje zlepšení vybavenosti školy. Žádný bod neprokázal alarmující problém, tudíž následná opatření nejsou nijak razantní.

Jednotlivá opatření se týkají bodů, u nichž je patrný někdy i nepříliš významný nesoulad
v pedagogickém sboru. Body, u nichž se většina pedagogů vyjádřila jednotně (a pozitivně), nejsou žádným opatřením řešeny.

ŠIKANA MEZI ŽÁKY

 • Školní metodik prevence a výchovná poradkyně zajistí během 1. pololetí školního roku 2012/2013 vzdělávací akci pro všechny ročníky školy, která bude směřovat k problematice šikany. Je k dispozici působivé DVD. Akce může mít formu projektového dne.
 • Bude se pokračovat v nastaveném režimu třídnických hodin – třídní učitelé zorganizují každý měsíc jednu třídnickou hodinu, ve které budou pracovat s kolektivem třídy. O této činnosti bude proveden zápis, který bude odevzdán vždy k poslednímu dni v měsíci vedení školy. Zápis od 4. do 9. třídy provede pověřený žák třídy, nikoliv učitel.
 • Bude se pokračovat v dobře nastaveném režimu řešení i náznaku problému na samém začátku – intenzivní komunikace s rodiči, s kolegy a práce s žáky.

EFEKTIVNÍ A SAMOSTATNÉ UČENÍ ABSOLVENTŮ

 • Je třeba neustále klást důraz na čtení s porozuměním ve všech ročnících.
 • Ověřování čtení s porozuměním – zadávání krátkých statí k nastudování, v následující hodině prověření získaných dovedností. Pokud je žák na tuto formu „zkoušení“ dopředu upozorněn, nejde o přenesení odpovědnosti za vzdělávání na rodiče apod.
 • Vyučující zintenzivní zadávání úkolů formou projektů, na které plynule naváže samostatná prezentace žáka nebo skupiny žáků.
 • Důležité je neakceptovat špatně odprezentované referáty, jimž sami žáci nerozumí – cílem je přimět žáky k tomu, aby prezentovanému problému skutečně rozuměli.
 • Od září 2012/2013 bude probíhat na celém prvním stupni včetně 6. tříd každý týden jedna hodina (ČJ) čtení s porozuměním – vyučující připraví text, k němu otázky a povede si záznam o úspěšnosti žáků do speciálního sešitu či archu. Tento bude odevzdávat ke kontrole vedení školy spolu s ŽK v každém čtvrtletí.

AKCE ŠKOLY

 • Většina pedagogů se sice vyjádřila, že nepovažují za problém skloubit vyučování a další akce školy, ale jedná se o stále diskutované téma
 • Každý třídní učitel může využít jeden den v měsíci na akci své třídy
 • Akce by měla bezprostředně souviset s výukou a měla by přinést dětem něco inspirativního pro další rozvoj a vzdělávání
 • Zařazování projektových dnů není považováno za „akci“, ale za vyučování formou projektu
 • Každý vyučující by měl při plánování každé akce brát v úvahu pravidelné akce školy (např. Vánoční akademie – nácvik, Den Země, Den dětí, fotografování, plavecký kurz apod.)

 


 • Dotazník pro učitele 2012 – zde
 • Dotazník na klima – zde
 • Opatření, která byla na základě vyhodnocení dotazníku přijata – zde
 • Vyhodnocený dotazník, který rodiče vyplňovali na třídních schůzkách – zde
 • Vyhodnocený dotazník – zde
 • Výsledky sebehodnocení školy za školní rok 2010/2011 – zde

Partneři